Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 • 1.1 Yogacentrum in Balans: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden
 • 1.2 Klant: de wederpartij van Yogacentrum in Balans die een product of dienst afneemt.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yogacentrum in Balans als opdrachtnemer optreedt.
 • 2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Yogacentrum in Balans uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Abonnement, losse lessen en behandelingen

 • 3.1 Yogacentrum in Balans werkt voor de yogalesssen met een abonnement systeem.
  Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier.
  Betaling geschiedt op de eerste les van de maand contant (inclusief kleine schoolvakanties en feestdagen). De zomervakantie valt buiten het abonnement. Klant betaalt daarom 11 maanden per jaar.
 • 3.2 Een abonnement kan op elk moment van de maand ingaan.3.3 Betaling geschiedt op de eerste les van de maand contant
 • 3.4 Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • 3.5 Een abonnement is persoonsgebonden
 • 3.6 Yogacentrum in Balans verleent geen restitutie op een reeds betaald abonnement.
 • 3.7 In geval van ziekte of verzuim zal zoveel mogelijk in onderling overleg getracht worden om de Klant de gemiste les(sen) in een tijdsbestek van 4 weken in te kunnen laten halen.
 • 3.8 Het is ook mogelijk om losse lessen te volgen. De mogelijkheid voor deelname is dan alleen afhankelijk van beschikbaarheid.
 • 3.9 Afmelding voor een les uiterlijk 24 uur van te voren voor zowel abonnement houders als klanten met losse lessen. Als een klant bij een losse les niet of later afmeld dan 24 uur blijft de verplichting tot betaling van het lesgeld bestaan.
 • 3.10 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Yogacentrum in Balans desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Yogacentrum in Balans zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde abonnementen en losse lessen.

Artikel 4: Workshops en cursussen

 • 4.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door Yogacentrum in Balans aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • 4.2 Yogacentrum in Balans behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: dōTERRA Essentiële oliën

 • 5.1. Yogacentrum in Balans vervult een loketfunctie voor dōTERRA produkten. Yogacentrum in Balans verstrekt informatie over dōTERRA produkten en geïnteresseerden kunnen de produkten uitproberen en kopen. Bestellingen kunnen rechtstreeks geplaatst worden via dōTERRA EUROPE (www.mydoterra.com/audreymannie1). Op de bestelling via dōTERRA zijn de algemene voorwaarden en de privacyverklaring (AVG/GPDR) van dōTERRA van toepassing. https://www.doterra.com/US/en/doterra-europe-online-privacy-notice
 • 5.2 Yogacentrum in Balans kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het gegeven advies en gebruik van dōTERRA produkten die door klanten zijn aangekocht.

Artikel 6: Prijs en betaling

 • 6.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 • 6.2 Yogacentrum in Balans behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via www.yogacentruminbalans.nl.
 • 6.3 De betaling van behandelingen geschiedt direct na afloop van de afspraak. De betaling van alle overige diensten en producten geschiedt vooraf.

Artikel 7: Huisregels

 • 7.1 Klant moet altijd de volgende huisregels van Yogacentrum in Balans volgen:
  • Er zijn 2 parkeerplaatsen beschikbaar op de oprit van Egbertdonk 13. Parkeren kan zonder kosten in de straat. Let hier wel bij het parkeren op voldoende doorgang voor de bewoners van de Egbertdonk. Bij voorkeur parkeren aan de langdonk ringweg waar voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.
  • Kom je met de fiets? Er is voldoende ruimte hiervoor op de oprit.
  • Kom fris naar de yogales, of behandeling.
  • Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogalessen en behandelingen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
  • Wij adviseren niet later dan twee uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
  • Geen schoenen in de yogastudio.
  • Een yogamat ligt voor je klaar. Neem zelf sokken, warme trui voor tijdens de ontspanning en eventueel een handdoekje mee.
  • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Klanten verzocht op tijd aanwezig te zijn en voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogastudio en in de ontvangst ruimte zachtjes te praten.
  • De (lichamelijke) integriteit van Klanten en medewerkers van Yogacentrum in Balans dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogacentrum in Balans niet getolereerd.

Artikel 8: Verplichtingen Yogacentrum in Balans

 • 8.1 Yogacentrum in Balans behoudt zich het recht voor Klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 9, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant onverlet.
 • 8.2 Yogacentrum in Balans behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, workshop of opleiding te annuleren of deelname van Klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.
 • 8.3 Yogacentrum in Balans kan nimmer gehouden zijn lessen, cursussen/workshop en behandelingen te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betalingsverplichting blijft onverminderd verschuldigd. Voor wat betreft de yogalessen zal in geval van ziekte of verzuim zoveel mogelijk in onderling overleg getracht worden om de Klant de gemiste les(sen) in een tijdsbestek van 4 weken in te kunnen laten halen.

 Artikel 9: Overmacht

 • 9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Yogacentrum in Balans liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Yogacentrum in Balans uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
 • 9.2 In geval van overmacht heeft Yogacentrum in Balans het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Yogacentrum in Balans.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • 10.1 Het afnemen van de diensten van Yogacentrum in Balans is geheel voor eigen risico van Klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent of behandelaar daarvan op de hoogte.
 • 10.2 Yogacentrum in Balans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Klant.
 • 10.3 Yogacentrum in Balans is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Klant.
 • 10.4 Schade die door Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yogacentrum in Balans, dienen te worden vergoed.
 • 10.5 Klant vrijwaart Yogacentrum in Balans voor aanspraken van derden. Klant zal door Yogacentrum in Balans ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

 • 11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Yogacentrum in Balans, heeft Yogacentrum in Balans het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Klant op te schorten dan wel de overeenkomst met Klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Yogacentrum in Balans in een dergelijk geval.

Artikel 12: Privacy

 • 12.1 Als je bij Yogacentrum in Balans een abonnement hebt, een abonnement wilt aanschaffen, een workshop volgt of wilt volgen, een behandeling wilt boeken, uit interesse onze website bezoekt, of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogacentrum in Balans willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Yogacentrum in Balans uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogacentrum in Balans.
 • 12.2 Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? Yogacentrum in Balans verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.
  • Gegevens van onze klanten Wanneer je voor de eerste keer een dienst afneemt van Yogacentrum in Balans verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum en eventuele gegevens die je hebt ingevuld m.b.t. relevante blessures en/of gezondheid. Deze gegevens worden verzameld aan de hand van een inschrijfformulier. Ook als je al klant bent van Yogacentrum in Balans, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken.
  • Gegevens van onze websitebezoekers Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.
  • Social media-uitingen De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen worden door Yogacentrum in Balans verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.
 • 12.3    Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?
  • Dienstverlening Yogacentrum in Balans verwerkt jouw gegevens om haar diensten aan je te kunnen leveren.
  • Informeren Yogacentrum in Balans verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail of telefonisch te kunnen informeren.  Yogacentrum in Balans heeft geen periodieke nieuwsbrief maar mocht hier gebruik van gemaakt gaan worden zullen wij je vragen om een aanmelding en krijg je de mogelijkheid om je te allen tijde af te melden.
  • Rapportage Yogacentrum in Balans maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript
   (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. U vindt deze Add-on hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
  • Contact met klanten Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd om je later sneller en beter te kunnen helpen .
  • Wettelijke verplichting Yogacentrum in Balans kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
 • 12.4 Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens? Yogacentrum in Balans zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging en het up-to-date houden van software.
 • 12.5 De website van Yogacentrum in Balans (www.yogacentruminbalans.nl) is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zijn.
 • 12.6 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Als je een abonnement hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je abonnement. Na afloop worden jouw persoonsgegevens gewist.
 • 12.7 Verstrekt Yogacentrum in Balans gegevens aan derden? Yogacentrum in Balans verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Yogacentrum in Balans kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
 • 12.8 Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens? In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.
  • Inzage gegevens Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.
  • Rectificatie gegevens Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.
  • Wissen gegevens Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Beperking van de verwerking Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Yogacentrum in Balans de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.
  • Overdraagbaarheid gegevens Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener.
  • Bezwaar tegen verwerking Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Yogacentrum in Balans die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yogacentrum in Balans of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@yogacentruminbalans.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar: Yogacentrum in Balans, T.a.v. Audrey Mannie, Egbertdonk 13, Roosendaal. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Yogacentrum in Balans kun je contact opnemen met: info@yogacentruminbalans.nl

 Artikel 13: Portretrecht

 • 13.1 Klant verleent bij voorbaat toestemming aan Yogacentrum in Balans om openbaarmaking van gemaakte foto’s, video’s en andere materialen waarin de Klant zichtbaar is tijdens of rond lessen, workshops en mantravonden.
 • 13.2 Als er plausibele bezwaren tegen dit portretrecht zijn, dan kan Klant per email een bezwaarschrift indienen.